زمینه های سرمایه گذاری براساس معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری