فناوران

واحدهای صنعتی برای رفع نیازهای فناورانه خود به فناوریهای شما نیاز دارند.

فناوری خود را ارسال کنید ما به شما برای انتقال فناوری آن به واحد صنعتی کمک میکنیم.

تعدادی از نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی


علیرضا فدائی
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 200 میلیون
اصفهان

تولید دستگاه اکسیژن سنج جهت تشخیص افراد مشکوک به بیماری کرونا

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازیار کاظمی
حدود سرمایه گذاری
10000 میلیون الی 500000 میلیون
سمنان

دانش فنی تولید تسمه تایم و تسمه دینام

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازی کاظمی
حدود سرمایه گذاری
400 میلیون الی 500 میلیون
سمنان

دانش فنی تولید رنگ ضد خزه

زمینه های تخصص
وارد نکرده

فناوریهای جدید برای واحدهای صنعتی


نانوفناوری
نانوفناوری
تهران

نانوفناوری

50 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

50 میلیون تومان

حداقل بودجه
نانو فناوری
نانو فناوری
تهران

نانوفناوری

100 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

50 میلیون تومان

حداقل بودجه
رنگ پوششی
رنگ پوششی
تهران

رنگ پوششی سطوح

100 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

60 میلیون تومان

حداقل بودجه