تعرفه ها

شبکه انتقال فناوری طنین، اتصال دهنده اساتید دانشگاه، فناوران و مخترعان با واحدهای صنعتی و کارخانه ها می باشد. برای نمایش فناوریها، طرح ها و اختراعات خود می توانید فناوری، طرح یا اختراع خود را در سایت به ثبت برسانید سپس برای اتصال به واحد صنعتی پکیچ خود را انتخاب کنید . پکیچ ها به شرح زیر می باشند.

عادی

 • زمان نمایش 30 روز
 • مشخصات کلی فناوری
 • اطلاعات نیاز فناورانه صنعتی
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات فناوری
 • اعضای شرکت
 • هزینه رایگان

حرفه ای

 • زمان نمایش 90 روز
 • مشخصات کلی فناوری
 • اطلاعات واحد صنعتی متقاضی فناوری
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات فناوری
 • اعضای شرکت
 • هزینه 30,000 تومان

جامع

 • زمان نمایش 120 روز
 • مشخصات کلی فناوری
 • اطلاعات واحد صنعتی متقاضی فناوری
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات فناوری
 • اعضای شرکت
 • هزینه 40,000 تومان