استانهای سمنان و سیستان و بلوچستان در نشست تبادل فناوری برای فناوران خود چه کردند؟(بخش نهم استان سمنان و سیستان و بلوچستان)

استان سمنان با چهار نیاز (نیازهای شماره121،120،119)  قبل از شروع نشست و نیاز 211 در طول نشست برای واحدهای صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. چهار نیاز مد نظر این استان مربوط به چهار شرکت مجزا بوده است و از این لحاظ کارگزار مد نظر بسیار عالی عمل کرده است. برای نیاز 119، هفت گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 120، چهار گروه فناور اعلام امادگی کرده و دو تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 121، سه گروه فناور اعلام امادگی کرده و هیچ تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 211، یک گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، یعنی در مجموع 15 جلسه برای این استان تشکیل شد و چهار تفاهم نامه به امضا رسید. یعنی میانگین یک تفاهم نامه برای هر نیاز استان سمنان که عدد معقولی است.

تعداد فناوری که از سمنان در این نشست حضور داشتند صفر گروه بوده است که هیچ تفاهم نامه ای نیز بسته نشده است. یعتی در مجموع استان سمنان 4 تفاهم نامه  برای نیازای و یک تفاهم نامه بین کارگزاران مجموع 5 تفاهم نامه بسته است که در هر 5 تفاهم نامه کارگزار استان حضور داشته است. تنها ضعف این استان عدم اوردن فناور به نشست بوده است اما در شناسایی نیاز خوب عمل شده است.

استان سیستان و بلوچستان با دو نیاز (نیازهای شماره45 و 46) برای واحدهای صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. دو نیاز مد نظر این استان مربوط به دو شرکت مجزا بوده است. برای نیاز 45، یک گروه فناور اعلام امادگی کرده  و برای نیاز 46، نیز یک گروه فناور اعلام امادگی کرده و هیچ تفاهم نامه ای بسته نشده است و جالب انکه فناور برای نیاز 46 از خود استان سیستان و بلوچستان بوده است. یعنی کارگزار فناور را نتوانسته درون استان خود پیدا کند و فناور و واحد صنعتی در استان البرز همدیگر را یافته اند.

هیچ فناوری نیز از استان سیستان و بلوچستان در نشست حضور نداشته و کارگزار  استان نیز حضور نداشته است.

  • 337
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن