نشست تبادل فناوری بر مبنای تحلیل کارگزاران فن بازار(استان اردبیل و اصفهان بخش سوم)

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز شهر کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران در تلاش برای جذب سرمایه برای طرحهای خود با کمک کارگزاران فن بازار می باشند.

استان اردبیل با یک نیاز (نیاز شماره 205) برای واحد صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. برای این نیاز  یک فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه  هم به امضا رسیده است.

 هیچ  فناوری از استان اردبیل  در این نشست حضور نداشت. هیچ کارگزار و مشاوری از اردبیل نیز در نشست حضور نداشتند و این این منظور این استان جای کار دارد.

استان اصفهان با دو نیاز  اولیه 96 و 98  در نشست حضور داشتند و دو نیاز دیگر 210 و 216 در حین جلسات نیز بوجود امد. هر 4 نیاز این استان مربوط به 4 گروه مختلف بوده است. برای نیاز 96، هفت گروه فناور اعلام امادگی کرده و برای نیاز 98 ، یازده گروه فناور اعلام آمادگی کردند. برای نیاز 96 و 210 و 216 سه تفاهم نامه جدا با فناوری از اذربایجان غربی بسته شد و برای نیاز 98 با فناوری از اصفهان تفاهم نامه بسته شد. از روی تعدد فناوران به نظر میرسد هر دونیاز استان نیازهای اسانی بوده است و علاوه بر آن بستن تفاهم نامه برای سه نیاز با یک گروه کاملا ایراد دارد. برای نیاز 98 نیز هم استانی از اصفهان با خود اصفهان دوباره تفاهم نامه بسته است و این نشان میدهد در استان مد نظر اطلاع رسانی درباره این امر صورت نگرفته است. یعنی از دید تشخیص نیاز و حل نیازهای استان خوب عمل نشده است و یا از منظری دیگر نیازهای خوب و درستی به نشست معرفی نکرده اند.    

تعداد فناوری که از اصفهان در این نشست حضور داشتند 17 گروه بوده است که 17تفاهم نامه بستند. یعتی در مجموع استان اذربایجان 4+17=21 تفاهم نامه بسته است که در 12 عدد از آنها کارگزاران استان که دو نفر بودند حضور داشته است یعنی در پنجاه درصد تفاهم نامه کارگزارها حضور داشته است.

 

تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 

  • نسبت تعداد شرکتها که شناسایی نیاز برای آنها انجام شده به تعداد کل نیاز 4 به 4 یعنی صد  درصد بوده است.

هرچه این عدد به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است. اگر کمتر از یک باشد یعنی از یک شرکت چندین نیاز پیدا شده است و کارگزار بدون مراجعه به واحدهای دیگر سعی در تعدد نیازها از یک واحد صنعتی دارد که نکته ضعیفی برای یک کارگزار است. از طرفی اگر این عدد خیلی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که کارگزار به واحدهای زیادی مراجعه کرده اما نیازی را کشف نکرده اسن و ضعف برای کارگزار محسوب میشود به نظر میاید بین ۰.۵ تا ۲ عدد مناسبی برای این بحث میباشد. کارگزار استان اصفهان از این منظر بسیار عالی عمل کرده است.

  • نکته بعدی پیدا شدن تعداد فناورها برای یک نیاز است. اگر برای یک نیاز تعداد زیادی فناور پیدا شود یعنی عملا آن نیاز یک نیاز بدیهی بوده  که به صورت عام قابل حل بوده است برای نیاز اول، 7 گروه و برای نیاز دوم  یازده گروه فناور پیدا شد. به نظر میرسد اگر این عدد از ۰.۲0 بیشتر باشد معقول است. یعنی نیازهایی که از این نسبت کمتر باشند به نظر میرسد از نشست باید حذف شوند. برای نیازهای این استان این عددها کم است و از این منظر نیازهای خوبی احصا نشده است.
  • تعداد فناوران 17 گروه بود که 33 جلسه برای آنها برقرار شد یعنی متوسط 2 جلسه برای هر نفر که عدد معقول بین 2 تا 5 است و تعداد تفاهم نامه فناوران 17 عدد بوده یعنی متوسط یک تفاهم نامه برای هر نفر که بین 0.5 تا 3 معقول است. یعنی در مجموع می توان گفت استان اصفهان بیشتر برداشت فناوران از نشست مد نظر بوده است اما نیازهای خوبی برای نشست نیاورده است.

 

 

  • 600
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن