نشست تبادل فناوری بر مبنای تحلیل کار کارگزاران فن بازار(بخش دوم اذر بایجان غربی)

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران در تلاش برای جذب سرمایه برای طرحهای خود با کمک کارگزاران فن بازار می باشند.

استان آذربایجان غربی با پنج نیاز (نیازهای شماره 99،100،101،102،103) برای واحدهای صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. پنج نیاز مد نظر این استان مربوط به پنج شرکت مجزا بوده است و از این لحاظ کارگزار مد نظر بسیار عالی عمل کرده است. برای نیاز 99، سه گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 100، چهار گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 101، چهار گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 102، شش گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 103، یازده گروه فناور اعلام امادگی کرده و شش تفاهم نامه به امضا رسیده، یعنی در مجموع 28 جلسه برای این استان تشکیل شد.  به نظر میرسد 4 نیاز اول نیازهای خوبی بوده ولی نیاز اخر به علت تعدد تفاهم نامه ها، نیاز سهل الوصول تری بوده است. در مجموع برای 5 نیاز فوق 10 تفاهم نامه بسته شده است یعنی میانگین دو تفاهم نامه برای هر نیاز استان اذربایجان غربی که عدد معقولی است.

تعداد فناوری که از اذربایجان غربی در این نشست حضور داشتند 5 گروه بوده است که 19تفاهم نامه بستند. یعتی در مجموع استان اذربایجان 19+10=29 تفاهم نامه بسته است که در 24 عدد از آنها کارگزاران استان که سه نفر بودند حضور داشته است یعنی در هفتاد درصد تفاهم نامه کارگزارها حضور داشته است.

 

تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 

  • نسبت تعدادشرکتها که شناسایی نیاز برای آنها انجام شده به تعداد کل نیاز ۱ به 1 یعنی صد  درصد بوده است.

هرچه این عدد به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است. اگر کمتر از یک باشد یعنی از یک شرکت چندین نیاز پیدا شده است و کارگزار بدون مراجعه به واحدهای دیگر سعی در تعدد نیازها از یک واحد صنعتی دارد که نکته ضعیفی برای یک کارگزار است. از طرفی اگر این عدد خیلی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که کارگزار به واحدهای زیادی مراجعه کرده اما نیازی را کشف نکرده و این امر ضعف برای کارگزار محسوب میشود به نظر میاید بین ۰.۵ تا ۲ عدد مناسبی برای این بحث میباشد. کارگزار استان اذربایجان غربی از این منظر بسیار عالی عمل کرده است.

  • نکته بعدی پیدا شدن تعداد فناورها برای یک نیاز است. اگر برای یک نیاز تعداد زیادی فناور پیدا شود یعنی عملا آن نیاز یک نیاز بدیهی بوده  که به صورت عام قابل حل بوده است برای نیاز اول تا چهارم اذربایجان غربی بین 3 تا 6 فناور پیدا شد. به نظر میرسد اگر این عدد از ۰.۲0 بیشتر باشد معقول است. یعنی نیازهایی که از این نسبت کمتر باشند به نظر میرسد از نشست باید حذف شوند. برای نیاز پنجم، یازده گروه پیدا شد که عدد معقولی نیست.
  • نسبت تفاهم نامه به تعداد فناور برای نیاز اول یک به سه، برای نیاز دوم یک به چهار، برای نیاز سوم، یک به چهار، برای نیاز چهارم یک به شش و برای نیاز پنجم شش به 11 است. هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد یعنی کارگزار تلاش بیشتری برای به هم رسانی کرده است. اما از طرفی تعدادی از کارگزاران هر جلسه را تبدیل به تفاهم نامه میکنند که برای کارگزار نکته مثبتی نیست. با توجه به اعداد دیده میشود که نیاز اول تا چهارم به نظر نیاز واقعی بوده است. اما نیاز پنجم تنها برای افزایش آمار تفاهم نامه بوده است، به نظر میرسد این نسبت اگر  بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ باشد معقول است.
  • نسبت تعداد کل تفاهم نامه های به تعداد نیاز استان برابر ده به 5 بوده است یعنی برای هر نیاز استان به طور متوسط 2 تفاهم نامه بسته شده است. به نظر میرسد این عدد بین ۲ تا ۴ معقول است.
  • نسبت تعداد کل تفاهم نامه های فناوران استان برای فناور اول برابر صفر به یک، فناور دوم شش به نه، فناور سوم صفر به دو، فناور چهارم دو به دو و فناور پنجم 11 به 11 است. یعنی فناوران استان یا در جلسات هیچ تفاهم نامه ای نبستند یا در همه جلسات تفاهم نامه به امضا رسانده اند یعنی از این منظر کار فناوران و کارگزار ایراد دارد.
  • 469
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن