نشست تبادل فناوری بر مبنای تحلیل کارگزاران فن بازار( بخش چهارم کارگزار فارس به عنوان کارگزار البرز)

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که با کمک کارگزاری فن بازار استان البرز  مجموعه طنین در کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران در تلاش برای جذب سرمایه برای طرحهای خود با کمک کارگزاران فن بازار می باشند.

اختلاف اساسی که استان البرز با سایر استانها دارد در این است که شناسایی نیاز  در این استان توسط کارگزاران استانهای دیگر از جمله فارس و کرمانشاه انجام میشود و از این منظر که کارگزار شناسایی در استان فقط چند روز برای انجام پروژه مد نظر حضور دارد، نوعی ضعف برای استان احتساب میاید و عملا کارگزاری فن بازار استان البرز(مجموعه طنین) در ضعفهای این امر دخیل نیست.

استان البرز با 18 نیاز (نیازهای شماره7و8و9و10و11و12و13و15و16و17و18و19و20و21و 137 و 138 و139 و 213) برای واحدهای صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. 4 نیاز (7و8و9و 137) مربوط به یک  واحد بوده که یکی از مدیران میانی  و نه مدیرعامل حضور داشتند، 7نیاز(10و11و12و13و15و16و17)  مربوط به یک واحد،  واحد بعدی 4 نیاز(18و19و20و21) و واحد بعدی 2 نیاز(137و138) و خود کارگزار فن بازار البرز یک نیاز برای یک واحد را شناسایی کرده است. یعنی کارگزار استان فارس که شناسایی نیاز را برای استان البرز انجام میدهد 17 نیاز را شناسایی کرده که تنها برای 4 واحد صنعتی بوده است یعنی بطور متوسط بالای 4 نیاز برای تنها یک واحد صنعتی  شناسایی کرده که عدد بسیار بالایی است و شاید یک ضعف حساب شود و از این لحاظ کارگزار فارس ضعیف عمل کرده است.

ضعفی بعدی در خود  اسم نیاز است که با کلمات کاهش و افزایش، تقریبا همه نیازها شروع میشود یعنی برای هر مساله ای میتوان ان را گسترش داد یعنی بدون رفتن حتی کارخانه به طور واضح میتوان یک ضعف را کاهش یا افزایش یا بهبود بخشی از آن کارخانه قلمداد کرد که از این منظر نیز به نظر کار تخصصی صورت نگرفته و برای افزایش تعداد نیازها این تعداد نیاز در واحد شناسایی شده است.

برای نیاز 7، 3 گروه فناور اعلام امادگی کرده و دو تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 8، سه گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، برای نیاز 9، سه گروه اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه بسته شد، برای نیاز 137، سه گروه اعلام امادگی کرده و دو تفاهم نامه بسته شد. برای نیازهای 10 و 11و 12و 13 و 17 به ترتیب 6 جلسه و 4 جلسه و 3 جلسه و 1 جلسه و 7 جلسه  برگزار شد و هیچ تفاهم نامه ای صورت نگرفت یا تفاهم نامه به پرسنل اجرایی تحویل نشد. یعنی از 21 جلسه هیچ گونه خروجی بیرون نیامد. تنها کارگزاری که بر روی برگه های خودشان تفاهم نامه ها را میبستند نیز کارگزار استان فارس بوده است.   برای نیاز 15 پنج جلسه و یک تفاهم نامه و برای نیاز 16 نه جلسه و دو تفاهم نامه به دست امد. یعنی تنها برای یک شرکت 35 جلسه برقرار شد و تنها سه تفاهم نامه به دست امده است.

برای نیاز 18 هفده جلسه و 4 تفاهم نامه، برای نیاز 19 سیزده جلسه و یک تفاهم نامه وبرای نیاز 20 دوازده جلسه و یک تفاهم نامه و برای نیاز 21 نه جلسه و 3 تفاهم نامه به دست امد. برای نیاز 138 سه جلسه و صفر تفاهم نامه و برای نیاز 139 یک جلسه و یک تفاهم نامه بسته شد.

یعنی برای کل نیازهای البرز 100 جلسه  تنها برای 4 واحد برقرار شده و 18 تفاهم نامه به دست امد.

یعنی برای هر نیاز به طور متوسط 25 گروه اعلام امادگی کردند که عدد مناسبی نیست و تعداد تفاهم نامه ها نیز بسیار پایین است. قابل ذکر است تنها یک نیاز توسط کارگزاری فن بازار البرز(طنین) شناسایی شد و منجر به یک تفاهم نامه شد.

 تعداد فناوری که از استان البرز در این نشست حضور داشتند 52 گروه بوده است که148 جلسه داشته اند که منجر به 32 تفاهم نامه شد. یعنی تقریبا در 20 درصد جلسات منجر به تفاهم نامه شده است درحالیکه حضور کارگزار می توانست این عدد را به 50 درصد افزایش دهد. یعتی در مجموع استان البرز 18+32=50 تفاهم نامه بسته شد.

 

تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 

  • نسبت تعدادشرکتها که شناسایی نیاز برای آنها انجام شده به تعداد کل نیاز 4به 17 یعنی زیر بیست و پنج درصد بوده است.

هرچه این عدد به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است. اگر کمتر از یک باشد یعنی از یک شرکت چندین نیاز پیدا شده است و کارگزار بدون مراجعه به واحدهای دیگر سعی در تعدد نیازها از یک واحد صنعتی دارد که نکته ضعیفی برای یک کارگزار است. از طرفی اگر این عدد خیلی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که کارگزار به واحدهای زیادی مراجعه کرده اما نیازی را کشف نکرده و ضعف برای کارگزار محسوب میشود به نظر میاید بین ۰.۵ تا ۲ عدد مناسبی برای این بحث میباشد. کارگزار استان فارس که کار شناسایی نیازهای استان البرز را بر عهده دارد از این منظر دارای عدد زیر بیست و پنج صدم است که مناسب به نظر نمیرسد.

نکته بعدی پیدا شدن تعداد فناورها برای یک نیاز است. اگر برای یک نیاز تعداد زیادی فناور پیدا شود یعنی عملا آن نیاز یک نیاز بدیهی بوده  که به صورت عام قابل حل بوده است برای نیازهای 10 و 11و 12و 13 و 17 به ترتیب 6 جلسه و 4 جلسه و 3 جلسه و 1 جلسه و 7 جلسه  برگزار شد و هیچ تفاهم نامه ای صورت نگرفت یا تفاهم نامه به پرسنل اجرایی تحویل نشد. یعنی از 21 جلسه هیچ گونه خروجی بیرون نیامد. یعنی تنها برای یک شرکت 35 جلسه برقرار شد و تنها سه تفاهم نامه به دست امده است. تنها کارگزاری که بر روی برگه های خودشان تفاهم نامه ها را میبستند نیز کارگزار استان فارس بوده است.   

 

  • نسبت تفاهم نامه به تعداد فناور  برای نیاز 18 هفده جلسه و 4 تفاهم نامه، برای نیاز 19 سیزده جلسه و یک تفاهم نامه وبرای نیاز 20 دوازده جلسه و یک تفاهم نامه و برای نیاز 21 نه جلسه و 3 تفاهم نامه به دست امد. هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد یعنی کارگزار تلاش بیشتری برای به هم رسانی کرده است. با توجه به اعداد دیده میشود که  کارگزار تلاشی  نیز در این زمینه نکرده است، به نظر میرسد این نسبت اگر  بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ باشد معقول است.
  • نسبت تعداد کل تفاهم نامه های فناوران استان نیز به علت عدم حضور کارگزار تنها بیست درصد بوده است که میتوانست تا پنجاه درصد با حضور کارگزار برسد.
  • 443
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن