شخصیت مستقل از برنامه زمانبندی در نشست تبادل فناوری(بخش دوازدهم استان قم)

استان قم با پنج نیاز (نیازهای شماره 63،62،61،60،59) برای واحدهای صنعتی خود در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز برگزار شد، شرکت کرد. پنج نیاز مد نظر این استان مربوط به سه شرکت بوده است و از این لحاظ کارگزار مد نظر متوسط عمل کرده است. اختلافی که این استان با استانهای دیگر دارد در این است که نام نیاز مخفف نشده و در چندین سطر نام نیاز بیان شده است و از این لحاظ نام به درستی انتخاب نشده است. برای نیاز 59، هفت گروه فناور اعلام امادگی کرده و  اما کارگزار مد نظر با هشت گروه دیگر  به غیر از نفرات برنامه، جلسه گذاشته و 7 تفاهم نامه به امضا رسانده است یعنی با هر نفری که روبروی او قرار گرفته تفاهم نامه بسته شده است. برای نیاز 60، پنج گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه به امضا رسیده، اما این یک گروه در لیست جلسات برنامه ریزی شده نبوده است. برای نیاز 61، چهار گروه فناور اعلام امادگی کرده و دو تفاهم نامه به امضا رسیده،  که باز هم این دو گروه در لیست برنامه ریزی شده نبوده است. به نظر میرسد استان قم مستقل از برنامه ها خود در بین رویداد به دنبال فناور گشته است. برای نیاز 62 سه گروه اعلام امادگی کردند و تفاهم نامه ای بسته نشده است. برای نیاز 63 نیز سه گروه اعلام امادگی کردند که دو تفاهم نامه بسته شده است. در کل می توان گگفت استان قم کامل مستقل از برنامه زمانبندی عمل کرده و با هر کسی خواسته جلسه گذاشته و با ان نفراتی که جلسه گذاشته تفاهم نامه نیز بسته است و ازین نظر با همه کارگزاران فرق دارد.
در کل برای نیازهای این استان 7+1+2+2=12 تفاهم نامه بسته شد.
سه فناور که درون برنامه زمانبندی نبودند نیز در جلسات استان قم شرکت کرده و 3+1+2=6 تفاهم نامه به امضا رساندند. فناوران این استان نیز مستقل از برنامه عمل می کنند.
در مجموع 12+6=18 تفاهم نامه توسط کارگزار بین فناوران و شرکتها بسته شده و یک تفاهم نامه بین کارگزار این استان و کارگزاری فن بازار استان البرز مجموعه طنین و کارگزاری هرمزگان نیز بسته شده که مجموع تفاهم نامه های این استان را به 19 میرساند و در همه این تفاهم نامه های کارگزار استان قم حضور داشته است
تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 
•    کارگزار مستقل از برنامه زمانبندی عمل میکند که کار را برای ستاد اجرایی سخت میکند و با بیشتر نفراتی که در مقابل جلسات قرار میگیرد تفاهم نامه می بندد.
برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.
1. تحلیل استان اذربایجان شرقی
2. تحلیل استان اذربایجان غربی
4. تحلیل استان البرز
5. تحلیل استان ایلام
6. تحلیل استان تهران
7. تحلیل استان خوزستان
8.تحلیل استان زنجان
9. تحلیل استان سمنان
10. تحلیل استان فارس
11. تحلیل استان قزوین
  • 430
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن