جدیدترین رویداد ها

کارگزار دو استان کردستان و ایلام در نشست تبادل فناوری(بخش سیزدهم استان کردستان)
در بزرگترین نشست تبادل فناوری، استان قم به همراه مدیر کارگزاری شرکت شهرکهای صنعتی 19 تفاهم نامه به امضا رساندند.
در نشست تبادل فناوری البرز بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران، استان فارس چه دستاوردی داشت؟
در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران استانهای سمنان و سیستان و بلوچستان فناوری نداشتند
استان زنجان با 33 گروه فناور در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران در کرج حضور داشت.
چرا استان خوزستان که خود بانی شناسایی نیازهای ایران است حضور کمرنگی در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران دارد؟
نقطه قوت استان تهران در نشست ملی تبادل فناوری حضور 18 فناور و بستن 21 تفاهم نامه بوده است.
جذب سرمایه استارتاپها و طرحها و اختراعات از طریق نشست و رویداد تبادل فناوری با کمک کارگزاری فن بازار البرز(طنین)
در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که با کمک کارگزاری فن بازار استان البرز مجموعه طنین در کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید.

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال واحد صنعتی هستم

پیدا کن